Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Outdoor & Travel Outfitters B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1  Outdoor & Travel Outfitters B.V. is naast het winkelconcept “Outdoor Roosendaal” gestart met verkoop via internet onder de namen www.outdoor.org , www.telemarkshop.nl , www.arktis-store.nl , www.vliegvisuitrusting.nl en www.outdoorschoolkleding.nl .

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites uit artikel 1.1 zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Outdoor & Travel Outfitters B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Outdoor & Travel Outfitters B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Outdoor & Travel Outfitters B.V.
Outdoor & Travel Outfitters B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 Een aantal van de producten kan worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd heeft.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 Verzendkosten dienen te allen tijde te worden voldaan ook als de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug Garantie. De klant is tevens gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Dit kan ook door het product af te leveren bij Outdoor &  Travel Outfitters B.V.

4.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.4 Outdoor & Travel Outfitters B.V. kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering.

5.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven op de afrekenpagina van de webshops of in de bevestiging email. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings/bestel)voorwaarden worden gesteld.

5.3 De klant geeft Outdoor & Travel Outfitters B.V. toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Outdoor & Travel Outfitters B.V. is gerechtigd de incasso van haar vordering uit handen te geven. De klant is in dat geval buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incasso tarief Rapport Voorwerk II .

5.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Outdoor & Travel Outfitters B.V.

Artikel 6. Levering

6.1 Outdoor & Travel Outfitters B.V. streeft ernaar om bestellingen, m.u.v. de bestellingen welke via www.outdoorschoolkleding.nl geplaatst zijn, binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling af te leveren in Nederland. Hiertoe is Outdoor & Travel Outfitters B.V. echter niet verplicht. 

6.2 De uiterste leveringstermijn, m.u.v. de bestellingen welke via www.outdoorschoolkleding.nl geplaatst zijn, is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Outdoor & Travel Outfitters B.V. kan worden toegerekend.

6.3 Bestellingen welke via www.outdoorschoolkleding.nl geplaatst zijn worden eerst verzameld en voor de met school afgesproken datum geleverd.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Outdoor & Travel Outfitters B.V. zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

6.5 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Outdoor & Travel Outfitters B.V. zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzendingen zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Outdoor & Travel Outfitters B.V.

6.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Outdoor & Travel Outfitters B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Outdoor & Travel Outfitters B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Outdoor & Travel Outfitters B.V. garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

8.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Outdoor & Travel Outfitters B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.4 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Outdoor & Travel Outfitters B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Outdoor & Travel Outfitters B.V. zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.2 De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Conformiteit

Outdoor & Travel Outfitters B.V. staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11. Bedenktijd

11.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Outdoor & Travel Outfitters B.V. hanteert een 14 dagen Niet Goed / Geld Terug garantie.

11.2 In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de consument, indien deze het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Outdoor & Travel Outfitters B.V. voor eigen kosten retourneren. Deze Niet Goed/Geld Terug garantie is niet van toepassing op: bedrukte artikelen (voor bedrijven of scholen), op maat gemaakte producten zoals ski’s en aangepaste skischoenen, als een verzegeling van een product verbroken is, hygiënische producten uit de verpakking of producten die snel bederven. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

11.3 Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Outdoor & Travel Outfitters het reeds betaalde bedrag inclusief de verzend kosten binnen dertig dagen aan de klant terug betalen.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Outdoor & Travel Outfitters B.V., dan wel tussen Outdoor & Travel Outfitters B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Outdoor & Travel Outfitters B.V., is Outdoor & Travel Outfitters B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Outdoor & Travel Outfitters B.V..

Artikel 13. Overmacht

Outdoor & Travel Outfitters B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Outdoor & Travel Outfitters B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Diversen

15.1 Indien u uw bestelling laat verzenden en deze niet accepteert bij aflevering, blijft Outdoor & Travel Outfitters B.V. een vordering behouden ter grootte van de gemaakte verzendkosten.

15.2 De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Outdoor & Travel Outfitters B.V..

15.3 De door Outdoor & Travel Outfitters B.V. geleverde producten kunnen afwijken van de weergeven afbeeldingen.

15.4 Outdoor & Travel Outfitters B.V. is bevoegd om bij de uit voering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze servicedesk.

15.5 Klachten worden alleen in behandeling genomen indien er een origineel koopbewijs overlegd kan worden.

Gegevens:

Naam : Outdoor & Travel Outfitters B.V.

Correspondentie adres : Outdoor Roosendaal – Rucphensebaan 24A – 4706 PJ Roosendaal – Nederland

Telefoon : 0165 528305

E-mailadres : service@outdoor.org

Wij helpen u graag met een advies op maat

Bezoek de winkel: Rucphensebaan 24A, Roosendaal
(Bij GoStores, naast de A58, afslag 23)

Contact & openingstijden

Klanten over Outdoor Roosendaal

Dit is nog een winkel waar je een betrouwbaar en vakkundig advies krijgt. Een winkel waar service, klantgerichtheid en zeker klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Ik zeg altijd: "een klant moet jou zijn geld gunnen, want hij/zij kan het overal achterlaten. Maar waarom zou hij het bij jou achter willen laten". En deze winkel en zijn mensen, hebben bij mij die gun factor. "TOP"
Wat een goede service hebben ze hier. Ben ontzettend goed geholpen met mijn kapotte wandelschoenen !
Uitstekend assortiment & de beste service! Bedankt Ab & Wil
Wat een service!! Echt totaal advies op maat. Al mijn gedachten en twijfels over wandelschoenen en type voor welk soort hike enz. weggenomen. Ook mijn C-schoenen gefixt gratis! Ik ben erg content en durf nu met zekere tred onze geplande tochten te gaan lopen.
Good selection of outdoor equipment, knowledgeable and helpful team.
Onlangs hier mijn uitrusting gekocht voor de Kili-Challenge voor Warchild. Uitstekend geholpen en van veel informatie voorzien. Mocht ik nog iets nodig hebben ga ik hier zeker naar terug. Op naar de Kilimanjaro.
Geweldige winkel waar je iedere keer weer opnieuw uitstekend en met veel aandacht wordt geholpen. Staan altijd voor je klaar. Zeer vakkundig en deskundig personeel. Top adres voor al jouw outdoor outfit en uitrusting in de omgeving van West-Brabant!
Geweldige winkel met zeer ervaren en behulpzame mensen die een passie hebben voor buitensporten!
Qualified, friendly staff, nice store with a lot of good quality outdoor stuff, always happens to me to walk in there without a real purpose and always walk out of the store with a lot of cool new gear.
De Fjallraven Abisko rugzak is mijn vriendin zeer goed bevallen tijdens onze wandelvakantie. Te bedenken dat ze eerst een maatje kleiner zou willen, maar door de goede adviezen toch voor een grotere gekozen! Super bedankt. Op naar vele wandel routes komende jaren.
Vandaag geweest netjes geholpen en goed adviesEn met paar lekker zittende wandelschoenen naar huis 👍🏼
voor de totale buiten sport ze hebben zeer veel keus en goede service.
Always happy to be there even if I have to drive 300km for it, friendly staff, good coffee or tea, having a nice chat with them. and quality service. My last purchase was a Klättermusen jacket, Really happy with it!
Super service en perfect advies. Zelfs de later geleverde schoenen werden thuis gebracht waardoor ze nog op tijd mee konden met de CIOS trip. Veel dank hiervoor.
Sinds ongeveer een jaar gebruiken mijn vriendin en ik Outdoor Roosendaal voor onze outdoor spullen. Nadat ze ons afgelopen zomer hebben geholpen met een trekking uitrusting zijn we nu geholpen met een tourski uitrusting. De hulp, kennis en ondersteuning in het voor traject en service achteraf zijn fantastisch.
Zo, weer een sterk staaltje van service bij Outdoor § Travel Outfitters( Wil)!Vier weken geleden heb ik een set nieuwe toerskistokken (Komperdell) gekocht, een weekendje gaan toeren en een week gaan telemarken met mijn kinderen. Op de laatste dag breekt één van de stokken net boven de punt af, balen dus...Na het weekend een mailtje naar Wil en dezelfde dag nog is door Komperdell het vervangende deel van de stok opgestuurd naar de winkel! En het viel nog onder de garantie ook! Echt een supersnelle afhandeling, erg professionneel.Ik had het kunnen weten, want ook hun aanwezigheid ( uitleen en test van een groot gamma van telemarkski's en schoenen) bij het jaarlijkse Dutch Telemark Event in Val Thorens in November, draagt enorm bij bij het slagen van dit evenement. Nogmaals enorm bedankt Wil, Koen en de rest van jullie team!!Tot snel.David Jonkers
vriendelijk, behulpzaam en met verstand van zaken . breed assortiment dus meer dan genoeg keuze voor iedereen.
Na goed advies een paar heerlijk passende wandelschoenen gekocht :-). Gelukkig niet gekozen voor de "mooie kleur schoenen" waar mijn oog op viel.
Ter voorbereiding op Alpe d'Huzes, die we volgend jaar gaan lopen, zijn we vanmiddag wandelschoenen voor een van ons wezen kopen in Roosendaal.Naast een supergoede service, met veel uitleg door de verkoper, kregen wij ook nog eens per persoon 2 paar wandelsokken gesponsord! Dus bij deze, Outdoor & Travel Outfitters Roosendaal : super bedankt!!!
Wat een service vandaag geboden. Bedankt Koen !!!
Zeer goede uitleg , prima service, kwaliteit ; maakt niet uit wat je er koopt ; jas, schoenen etc. Vakmensen !
Close your laptop of tablet and visit this shop for sport outfit! I guarantee you will not regret. Very professional and plasent advice! Large assortment! If you think about stopping skiing because you cannot find ski shoes which fit your feet ask for Coen! Hi is a magicien. The shop has thermoplastic ski shoes and he can form them for you achiving a perfectl fit for your feet!
Vandaag langs geweest voor bootfitting en info over ski's. Geholpen door Koen, en hoe, UITSTEKEND. Mijn schoenen voelen geweldig aan. De klantvriendelijk is super. En de mate van informatie was overweldigend, elke vraag kon zo beantwoord worden. Ik weet waar ik heen moet wat wintersport betreft 😀
Altijd duidelijke en eerlijke service! Heb hier mijn klimschoenen gehaald na goed advies, ontzettend tevreden mee!
Top geholpen, alleen maar kwaliteit "all around" !!!
Vandaag de winkel bezocht met 25 jaar oude brander. Deze daar geprobeerd en alleen andere brandstof geadviseerd. Werkt weer als een tierelier. “Top service”
Goed advies van deskundigen, beter gezegd ervaringsdeskundigen die hun eigen ervaringen meebrengen. Je wordt er altijd prettig geholpen.
Outstanding service and knowledge. Needed to mount a pair of bindings that wasn't so straight forward easy, and he took care as if they were his own skis. A very pleasant visit to a gang of enthusiasts.
Great!
Mijn man moest wandelschoenen hebben in een vrij grote schoenmaat, deze waren niet direct voorradig dus moesten schoenen besteld worden,helaas zaten deze ook niet comfortabel,tot drie keer toe schoenen laten komen van leverancier,niets was teveel,ze moesten perfect zitten van outdoor. Werd zelfs excuses aangeboden dat ze niet gelijk tot onze dienst konden zijn,waar hoor je dat nog.Ook hebben we er een lichtgewicht pannenset gekocht,na bijna 2 jaar,maar pas 3 keer gebruikt,liet de antiaanbak los, dit werd perfect opgelost door outdoor door een nieuwe pannenset,waar ruilen ze je spullen nog na twee jaar!! Top dus.Na de zomervakantie kwamen we er achter dat ons zelff inflatble matje lek was,deze was net geen jaar oud,helaas was de fabriek failliet gegaan,maar ook dit probleem werd perfect opgelost door outdoor,we kregen zonder problemen een nieuw matje.Dat noem ik een top service.We hebben door de jaren heen al veel dingen gekocht bij outdoor,ook toen ze nog in Bergen Op Zoom zaten,altijd met een goede service,begeleiding wat nu het beste bij je past,het personeel is uitgebreid gekwalificeerd,ze hebben verstand van zaken en zijn altijd zeer behulpzaam.We komen nog altijd met veel plezier in deze top winkel,bedankt Outdoor voor al vele jarenEen top service!
ja was blij verrast dat vandaag het boek van lars al binnen kwam, terwijl er gister voor gebeld wassuper goede servicehartstikke bedankt
Een mooie zaak met passie voor outdoor!!Zeer vakkundig en laten je als klant koning voelen.
Grote collectie kleding, schoenen en outdoorspullen, wij kunnen er altijd slagen.
Een weekje geleden bracht ik een gebroken Komperdell stok en defecte telemarkbinding binnen. Na een smakelijke tas koffie kon ik weer naar huis vertrekken met een, voor enkele euro's, herstelde binding en bestelformulier voor een gebroken stokdeel. Zojuist kreeg ik een telefoontje dat ik terug kon langskomen voor een herstelde stok, helemaal voor niets!Dat is pas service! 😉
Een mooie winkel met erg vriendelijk personeel !
Geweldig advies en service bij de aankoop van Hans' nieuwe telemark-materiaal Dank!
Ik ben goed geholpen met een zet uit zoeken voor telemarken
Mooie spullen,goede bediening,en een fraaie inrichting !
Goed geholpen bij mijn zoektocht naar wandelschoenen voor Alpe d'Huzes. Ze nemen alle tijd voor je en zijn zeer kundig! Zelfs nog mijn sokken gratis gekregen. Verkopers met verstand van zaken en het hart op de juiste plaats!
Wat een mooie en overzichtelijke winkel. Wij zijn bij zeker 3 winkel geweest om een geschikte wandel rugzak te kopen. En overal kregen we geen of geen goede uitleg. Via Facebook bij outdoor terecht gekomen en een super fijne en goede uitleg gekregen. Wat een vriendelijk enthousiast personeel. Veel tips en ideeën opgedaan. En een super mooie tas gekocht waar we nog jaren plezier van gaan hebben. Nu weet ik waar ik naar toe moet voor outdoor en wandel artikelen naar de specialist van Brabant in Roosendaal.
vandaag super geholpen door henk,, bij het uizoeken voor een paar nieuwe wandelschoenen,
Super goed geholpen vandaag. Echt een aanrader als je iets specifieks zoekt.
Geweldig geholpen door Kees goed advies en tips gekregen voor mijn eerste huttentocht in TirolFijn dat er nog zulke verkopers, zonder op te dringen, als Kees zijn
Volgende beoordelingen